Naujienos

Atgal

Slaugytojų ir akušerių licencijavimo tvarka nuo 2018 m.

2017 03 27

 

 

 
Į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos  Loretos Gudelienės-Gudelevičienės pateiktus klausimus atsako Valstybinės akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos  apsaugos ministerijos  direktorė Nora Ribokienė.
 
Kokie slaugytojų ir akušerių licencijavimo pokyčiai numatomi nuo 2018 m. sausio 1 d.?
 
Šiuo metu slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijavimą reglamentuojantys  teisės aktai nenumato esminių slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijavimo pokyčių nuo 2018 m.
Ir toliau, kaip tai daroma nuo 2010 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas ir lydimieji jo teisės aktai, slaugos praktikai bus išduodamos tik bendrosios slaugos praktikos licencijos, o akušerijos praktikai – akušerijos praktikos licencijos. Bus išduodamos tik elektroninės licencijos, ir bus galimybė tiems pareiškėjams, kurie profesinę bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio kvalifikaciją įgijo ne anksčiau negu prieš dvejus metus iki kreipimosi dėl licencijos išdavimo dienos, atitinkamos praktikos licenciją gauti jau kitą dieną po to, kai Akreditavimo tarnybai pateiks deklaraciją apie ketinimą verstis bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika, taigi jau kitą dieną, specialistai, pateikę deklaraciją, galės pradėti verstis atitinkama  praktika.
Esminis skirtumas, bet ne licencijavimo, o teisės verstis slaugos praktika, nuo 2018 m. sausio 1 d. bus tas, kad visi slaugytojai slaugos praktika (tiek bendrąja, tiek specialiąja, tiek išplėstine)  galės verstis tik turėdami galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją. 2018 m. sausio 1 d. baigsis pereinamasis laikotarpis, kuris numatytas 2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, kur pasakyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (t. y. iki 2010 m. sausio 1 d.) asmenims, turintiems specialiosios praktikos slaugytojo licencijas (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika), iki 2018 m. sausio 1 d. leidžiama verstis specialiąja slaugos praktika be bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos. Nuo 2018 m. sausio 1 d. šie asmenys gali verstis specialiąja slaugos praktika tik įgiję bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijas.
 
Ką slaugytojai ir akušeriai turėtų suskubti padaryti 2017 m.?
 
2018 m. sausio 1 d. visos specialiosios  praktikos slaugytojo licencijos (išskyrus suteikiančias  teisę verstis akušerijos praktika, nes jos atitinka akušerijos praktikos licenciją), kurių galiojimas iki tol dar nebuvo panaikintas, taps negaliojančiomis. Todėl visi slaugytojai ir akušeriai, kurie šiuo metu verčiasi specialiąja slaugos praktika turėdami vis dar galiojančią iki
2010 m. sausio 1 d. išduotą specialiosios praktikos slaugytojo licenciją, iki šiol dar neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos licencijos, bet ketina slaugos praktika verstis ir po
2018 m. sausio 1 d., privalo kreiptis į Akreditavimo tarnybą pateikdami paraišką išduoti bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenciją (nelygu, kokią profesinę kvalifikaciją
yra įgiję) kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atitinka visus reikalavimus atitinkamos praktikos licencijai gauti.
Akreditavimo tarnybos duomenimis, šiuo metu dar apie
3 000 specialiosios praktikos slaugytojų neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos.
 
Slaugytoja  turi specialiosios praktikos  slaugytojo licenciją. Ką specialistė turi padaryti 2017 m., kad ir toliau galėtų verstis slaugos praktika?
 
Visos iki 2010 m. sausio 1 d. išduotos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos, kurių galiojimas dėl vienų ar kitų priežasčių nebuvo panaikintas, 2018 m. sausio 1 d. taps negaliojančios. Todėl slaugytojai ir akušeriai, iki tol turėję galiojančias specialiosios praktikos  slaugytojo licencijas, bet nepasirūpinę gauti bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos, neteks teises verstis nei specialiąja, nei bendrąja slaugos praktika ar akušerijos praktika. Kad taip neatsitiktų, visi specialiąja  slaugos praktika besiverčiantys  slaugytojai, kurie neturi galiojančios bendrosios  slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos, privalo kreiptis dėl jos išdavimo.
Įsidėmėtina, kad specialiąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ar akušerijos praktikos licenciją ir įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą.
 
Kokius dokumetus reikia pateikti dėl bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos išdavimo?
 
Kreipiantis dėl bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos išdavimo, reikia pateikti nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą paraišką išduoti atitinkamos praktikos licenciją (paraiškų formos pateiktos Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/76) ir dokumentus, patvirtinančius, kad įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos (atitinkamos praktikos licencijų išdavimo paslaugos aprašymai pateikti Akreditavimo tarnybos  interneto  svetainėje adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/83). Atkreiptinas  dėmesys į tai, kad pareiškėjai, kurie bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją yra įgiję seniau kaip prieš dvejus metus, dėl bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos išdavimo gali kreiptis pateikdami ne deklaraciją apie ketinimą verstis atitinkama praktika, o paraišką išduoti slaugos praktikos licenciją arba paraišką išduoti akušerijos praktikos licenciją, nelygu, kokią profesinę kvalifikaciją yra įgiję. Primename, kad profesinės kvalifikacijos, įgytos iki 2010 m. sausio 1 d., t. y. iki Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginamos bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakyme Nr. V-1038 „Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo“.
Kviečiame sveikatos priežiūros specialistus, gaunant naują ar pratęsiant jau turimą licenciją, naudotis veikiančiu elektroniniu paslaugų portalu. Prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/
Dėkui už išsamius paaiškinimus.

Kompetencijų ugdymas


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?